W 1980 roku z okazji 150. rocznicy objawień Najświętszej  Maryi Panny siostrze Katarzynie Laboure z klasztoru przy Rue du Bac w Paryżu, ks. prof. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ożywił dawne Stowarzyszenie Cudownego Medalika, działające na terenach Galicji, jako Apostolat Maryjny.

 

Podstawowym zadaniem Apostoła Maryjnego jest gorliwe uczestnictwo w realizacji podjętego przez Kościół dzieła nowej ewangelizacji świata, przy wykorzystaniu przebogatej w ewangeliczną miłość duchowości Apostolatu, kontynuującej duchowość św. Wincentego á Paulo – patrona ubogich, więźniów, dzieł miłosiernych i  wszystkich katolickich Stowarzyszeń Miłosierdzia, oraz charyzmatu pobożności maryjnej, w tym objawienia Niepokalanej Cudownego Medalika. To zadanie jest wielokrotnie podkreślane i opisywane w treściach „Podręcznika do formacji Apostolatu Maryjnego”, wydanego w trzech tomach przez Wydawnictwo Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy (Kraków, 2008, Imprimatur), gdzie już we wstępach zapisane są te istotne wskazania:

 

– „Taka jest droga do prawdziwej wiosny Kościoła i to jest nadzieja dla nowej ewangelizacji” (słowa Papieża Jana Pawła II dotyczące świeckich wspólnot chrześcijańskich);

 

– „Apostolat Maryjny winien kierować ku uświęceniu rzeczywistości ziemskiej i skutecznemu kształtowaniu cywilizacji miłości” (mówił Prymas Polski kard. Józef Glemp z okazji 25-lecia Apostolatu Maryjnego);

 

– „Troska o świętość całego świata ma być troską nas wszystkich” (Papież Benedykt XVI);

 

– „Zachęcajmy siebie i innych – bliskich, bliźnich, do angażowania się w budowanie Chrystusowego Królestwa w nas i pośród nas” (Ks. Tadeusz Lubelski CM, ówczesny Dyrektor Apostolatu Maryjnego);

 

Jako słudzy i uczniowie Chrystusa i Maryi, pragniemy przyczyniać się do pomnażania chwały Bożej czynieniem dobra za pośrednictwem Niepokalanej – przekazywaniem bliźnim Bożego miłosierdzia przez czyn, słowo, modlitwę, według słów Pana Jezusa: „W tych trzech stopniach zawiera się pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza wysławia i oddaje cześć miłosierdziu Mojemu” (Dzienniczek św. Faustyny, 742);

 

Cele Wspólnoty:

 

1. Członkowie Apostolatu Maryjnego uczą się w szkole Maryi. Pogłębiają swoją pobożność maryjną przez poznanie bogactwa prawd wiary dotyczących Najświętszej Maryi Panny oraz ich znaczenia w dziele naszego osobistego i wspólnotowego uświęcenia. Opierają oni swoją duchowość na często powtarzanym poświęceniu się Maryi i wyrażaniu gotowości oddania się do Jej dyspozycji. Maryja dana nam jest jako wzór żywy i powszechny, ale nie podaje nam szczegółowego nauczania i szczegółowych przykładów, jak mamy żyć, lecz ukazuje nam ducha pokornej Służebnicy Pańskiej, zachowującej, rozważającej w sercu Słowa Boże i wiernie wypełniającej je w życiu. Pełnię nauczania i przykładów życia podaje nam Jezus i Jego Ewangelia, według słów Maryi na weselu w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2,5).

2. Wyjednywanie Bożych łask za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny, w tym poprzez Jej Dar Cudownego Medalika – treści tego objawienia oraz Cudowne Medaliki szeroko rozpowszechniamy.

3. Cechą charakterystyczną Apostoła Maryjnego ma być miłość braterska, której podstawą jest przykazanie miłości Boga i bliźniego. Miłość braterską apostoł winien okazywać oddziaływaniu dobroczynnym, w służbie tym, którzy potrzebują pomocy doczesnej czy duchowej. Miłość braterska wzbudzać będzie pragnienie udzielania dobra równoważnego z największą ofiarą własnego życia zgodnie z poleceniem św. Jana Apostoła: „My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3,16).

4. Apostoła Maryjnego winna cechować pokora, jako warunek uzyskania łask Bożych w dokonywaniu dzieła uświęcenia własnego i braci. Zdobywać ją będzie przez modlitwę, lekturę Słowa Bożego i częste przystępowanie do Sakramentów Spowiedzi i Komunii św., oczyszczających z miłości własnej.

 

 

Moderator diecezjalny: Jadwiga Wilk, tel. 52-342-51-15, kom. 692-205-477

 

Opiekun: Ks. Jarosław Zieliński, tel. 52-345-36-71 (tel. parafialny)

 

Wspólnoty Stowarzyszenia Cudownego Medalika Diecezji Bydgoskiej działają przy:

 

Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego, Al. Kard. S. Wyszyńskiego 58, 85-620 Bydgoszcz, tel. 52 3453671

Parafii pw. św. Wincentego á Paulo, Al. Ossolińskich 2, 85-093 Bydgoszcz, tel. 52 3225352 i 52 3220279

Parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Plebania: ul. Mikołaja Reja 3, 85-007 Bydgoszcz, tel. 523286480

Parafii pw. św. Piotra i Pawła Apostołów, ul. Leśna 28, 77-400 Złotów, tel. 672651214

 

Ogólnopolska strona internetowa Apostolatu Maryjnego: http://www.apostolat.pl

 

Zapraszamy wszystkich chcących włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji słowem i czynami miłości  – to może uczynić „Tylko wiara, która działa przez miłość” (Gal 5,6).

 

„Te perspektywy realizują się wtedy, gdy doktryna społeczna Kościoła Katolickiego zostanie w pełni zastosowana i kiedy wszyscy zaczną zachowywać w sobie i rozwijać u innych, wielkich i małych, tę panią i królową wszystkich cnót, jaką jest miłość. Zbawienie bowiem tak oczekiwane będzie owocem wielkiego rozlania się miłości. Tej miłości chrześcijańskiej, która zawiera w sobie całą Ewangelię, zawsze gotowej poświęcić się dla bliźniego. Jest ona najsilniejszym antidotum przeciwko pysze i egoizmowi świata” (z encykliki Papieża Jana XXIII „AD PETRI CATHEDRAM”, pkt. 49) – ze strony: http://www.nonpossumus.pl/encykliki/Jan_XXIII/ad_petri_cathedram/II.php

 

„Mądrość jest bowiem duchem miłującym ludzi” (Mdr 1,6). „Wielu mądrych to zbawienie świata” (Mdr 6,24).

print