Biskup Jan Tyrawa zaprasza na wykład ks. prof. dr. hab. Jana Krokosa pod tytułem: „Obiektywny porządek świata – prawda rzeczy i prawda poznania”. Spotkanie odbędzie się 22 marca (czwartek) o godz. 19.00 w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Bydgoszczy (ul. Grodzka 18).

Ks. prof. dr hab. Jan Krokos jest filozofem i teologiem. To długoletni dziekan i prodziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Kierownik Katedry Teorii Poznania. Absolwent Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Przedmiotem jego szczególnego zainteresowania są: koncepcja poznania bezzałożeniowego, zagadnienie poznania praktycznego, intencjonalność, rola pytań w poznaniu. W badaniach nawiązuje do tomizmu i fenomenologii, a także filozofii analitycznej. Jest autorem m.in. książek; Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfändera, Maxa Schelera, wyd. I, Warszawa 1991, wyd. II, Warszawa 1992, O prawdzie i wolności, Warszawa 1992, Sumienie jako poznanie. Fenomenologiczne dopełnienie Tomaszowej nauki o sumieniu, Warszawa 2004 (wersja angielska: Conscience as Cognition. Phenomenological Complementing of Aquinas’s Theory of Conscience, Frankfurt am Main: 2013); Odsłanianie intencjonalności, Warszawa 2013.

print