Ognisko Misyjne „Communio” przy Szkole Podstawowej nr 12 w Bydgoszczy zaprasza na IX Misyjny Konkurs Bożonarodzeniowy pod hasłem „Podajmy ręce, by pomóc więcej” – mój szkolny kolega z Rwandy i Burundi.

Celem konkursu jest: propagowanie idei Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci (Kolędnicy Misyjni), poszerzanie wiedzy na temat działalności misyjnej, rozwijanie umiejętności plastycznych, lingwistycznych dzieci i młodzieży.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

Kategoria I – dzieci przedszkolne: praca plastyczna – zakładka do książki nawiązująca do hasła konkursu, wykonana dowolną techniką plastyczną; o długości nie większej niż 25 cm.

Kategoria II – uczniów kl. I-III SP: praca plastyczna – kartka świąteczna nawiązująca do hasła konkursu, wykonana dowolną techniką plastyczną; format A5.

Kategoria III – uczniowie kl. IV-VI SP: album ze zdjęciami i informacjami nawiązujący do hasła konkursu, wykonany dowolną techniką zawierający od 5 do 10 stron w formacie A4.

Kategoria IV – uczniowie kl. VII-VIII i gimnazjum: praca literacka – list do szkolnego kolegi/koleżanki w Rwandzie lub Burundi napisany odręcznie, nawiązujący do hasła konkursu. Minimum ½ (połowa) strony A4. Do wyboru: list w języku polskim lub list w języku obcym (angielskim lub niemieckim)

Oceniane będą: zgodność pracy z hasłem konkursowym, oryginalność pomysłu, estetyka pracy,  samodzielność wykonania, walory artystyczne, w kategorii IV dodatkowo: znajomość języka, poprawność gramatyczną i ortograficzną tekstu.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy indywidualni. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi. Dostarczenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z przekazaniem pełnych praw autorskich do pracy na rzecz organizatorów konkursu. Do każdej pracy należy osobno dołączyć wypełniony i podpisany formularz zgloszeniowy

Prace należy dostarczyć do 18 grudnia 2018 na adres:

Szkoła Podstawowa nr 12
ul. Kcyńska 49
85-304 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs Misyjny lub dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy w SP nr 12  w Bydgoszczy oraz na stronie internetowej organizatora. Przyznane zostaną nagrody za I, II i III miejsce oraz 3 wyróżnienia w każdej kategorii. Prace literackie – nagrodzone listy, zostaną wywieszone na terenie szkoły. Nagrodzone albumy, kartki, zakładki będą przedstawione na uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu. Na stronie internetowej Szkoły zostanie zamieszczona relacja z tego wydarzenia.

Ogłoszenie wyników 9 stycznia 2019 r. na stronie internetowej szkoły: http://www.zs14.bydgoszcz.pl/ oraz zostaną poinformowani opiekunowie laureatów konkursu. Wręczenie nagród i wyróżnień laureatom konkursu nastąpi 20 lutego 2019 roku. Konkurs obejmuje swoim zasięgiem szkoły diecezji bydgoskiej. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: dorota.kiedrowska@martyria.pl

REGULAMIN

print