Warszawa, dnia 26 listopada 2019 r.

SEP – D/6.2-8

Oświadczenie w sprawie promulgacji i wejścia w życie
Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski
o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego

W związku z udzieleniem w dniu 4 listopada 2019 r. przez Kongregację ds. Biskupów recognitio dla Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dnia 8 października 2019 r., w dniu dzisiejszym, tj. 26 listopada 2019 r., poprzez zamieszczenie ww. Dekretu na oficjalnej stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski (www.episkopat.pl) w zakładce AKTA KEP, następuje jego prawna promulgacja.

Na mocy uchwały nr 9/385/2019 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 18 listopada 2019 r. Dekret ogólny o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego wejdzie w życie 1 czerwca 2020 r.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański Przewodniczący KEP

+ Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

 

FORMULARZE DO POBRANIA

1 – protokół podstawowy

1a – Protokół – załącznik dla wdowców i rozwiedzionych 2019

1b – Protokół – załącznik dla małżeństw mieszanych 2019

2 – Przysięga świadka o stanie wolnym nupturienta 2019

3 – Przysięga narzeczonego o stanie wolnym 2019

4 – Małżeństwo mieszane – oświadczenie – niekatolik 2019

5 – Małżeństwo mieszane – oświadczenie – niewierzący 2019

6 – Prośba o wygłoszenie zapowiedzi 2019

6a – Prośba o dyspensę od zapowiedzi 2019

7 – Licencja ŁAC 2019 7a – Licencja PL 2019

8 – Zawiadomienie o małżeństwie zawartym na podstawie licencji 2019

9 – Zezwolenie na protokół poza parafia narzeczonych 2019

10 – Zawiadomienie o małżeństwie 2019

11 – Świadectwo ślubu 2019

12a – Prośba o dyspensę od różnicy religii 2019

12b – Prośba o zezwolenie na małżeństwo mieszane 2019

12c – Prośba o dyspensę od formy kanonicznej 2019

12d – Legalizacja małżeństwa z cerkwi 2019

13 – Prośba o dyspensę ogólną 2019

14 – Prośba o dyspensę pokrewieństwo 2019

15 – Prośba o zezwolenie dla małoletniego 2019

15a – Zgoda rodziców 2019

16 – Prośba o zezwolenie bez cywilnego 2019

16a – Oświadczenie bez cywilnego 2019

16b – Pouczenie o skutkach cywilnych 2019

17 – Prośba o zezwolenie po klauzuli 2019

18 – Prośba o zezwolenie po rozwodzie cywilnym 2019

18a – Prośba o zezwolenie – zobowiązania naturalne 2019

19a – Prośba o zezwolenie na małżeństwo – cenzura 2019

19b – Prośba o zezwolenie na małżeństwo – zagranica 2019

19b – Prośba o zezwolenie na małżeństwo – zagraniczni 2019

19c – Prośba o zezwolenie na małżeństwo – emigrant 2019

20a – Delegacja ogólna 2019

20b – Delegacja szczególna 2019

20c – Delegacja do kościoła rektoralnego 2019

21a – Prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku – petent 2019

21b – Prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku – pismo proboszcza 2019

22 – Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa do USC 2019 

Dekret ogólny KEP

print