Od 25 maja 2018 r. zaczęło być stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przewarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W związku z powyższym państwa Unii Europejskiej dostosowują swoje prawo wewnętrzne do tego rozporządzenia. Dokument daje m. in. kościołom i innym związkom wyznaniowym możliwość stosowania prawa wewnętrznego w tym zakresie, pod warunkiem dostosowania już istniejących przepisów kościelnych do nowego rozporządzenia unijnego (art. 91 RODO).

Konferencja Episkopatu Polski zreformowała dotychczas obowiązujące w Kościele katolickim w Polsce przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które były rozproszone w wielu szczególnych aktach prawnych. Dekret ogólny KEP, po sprawdzeniu przez Stolicę Apostolską, został ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2018 r. W ten sposób nastąpiło ujednolicenie i dostosowanie przepisów dotychczas istniejących w Kościele katolickim w Polsce już od kilkudziesięciu lat.

Nowe przepisy UE dały także możliwość powołania przez kościoły i związki wyznaniowe organów nadzorczych (inspektorów danych osobowych). Konferencja Episkopatu Polski, skorzystawszy z nowych możliwości prawnych, powołała ks. Piotra Kroczka na urząd Kościelnego Inspektora Danych Osobowych (https://kiod.episkopat.pl/). Poszczególne diecezje i prowincje zakonne mają także możliwość powoływania diecezjalnych inspektorów danych osobowych. W Diecezji Bydgoskiej funkcję tę pełni ks. Mateusz Nowak, Wiceoficjał Sądu Biskupiego.      

Diecezjalny Inspektor Danych Osobowych w Diecezji Bydgoskiej:

Ks. Mateusz Nowak
ul. Świętej Trójcy 26
85-226 Bydgoszcz
tel. 52 385 88 22
e-mail: delegat@diecezja.bydgoszcz.pl
godziny urzędowania: 9.00-13.00  (poniedziałek-piątek)

Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski – DO POBRANIA