Komunikat Nuncjatury

Dekret wykonawczy Nuncjatury

Bp Jan Tyrawa ordynariuszem nowej diecezji bydgoskiej

Nowa archidiecezja i diecezje – od dziś stają się faktem

 

Komunikat Nuncjatury

 

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE N.10.710/04

 

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Jan Paweł II – w duchu pasterskiej troski o Kościół, który jest w Polsce – realizując założenia bulli Totus Tuus Poloniae populus (25.03.1992), podjął następujące decyzje:

ustanowił:

 

Metropolię łódzką ze stolicą w Łodzi; włączył do nowej metropolii łódzkiej diecezję łowicką (wyłączając ją tym samym z metropolii warszawskiej).

 

Diecezję bydgoską z 12 dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej, 3 dekanatów diecezji pelplińskiej i 1 dekanatu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Stolicą nowej diecezji jest miasto Bydgoszcz, jej patronami: Matka Boża Pięknej Miłości i Bł. Michał Kozal, a katedrą kościół św. Marcina i św. Mikołaja w Bydgoszczy; włączył diecezję bydgoską do metropolii gnieźnieńskiej. Nowe granice archidiecezji gnieźnieńskiej, dołączając do jej 21 dekanatów, pozostałych po powstaniu diecezji bydgoskiej, 4 dekanaty archidiecezji poznańskiej i 4 dekanaty diecezji włocławskiej.

 

Diecezję świdnicką z 13 dekanatów archidiecezji wrocławskiej i 9 dekanatów diecezji legnickiej (por. szczegółowy wykaz w załączniku). Stolicą nowej diecezji jest miasto Świdnica Śląska, jej patronem św. Stanisław, biskup i męczennik, a katedrą kościół św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy Śląskiej; włączył diecezję świdnicką do metropolii wrocławskiej.

 

 

DEKRET zawierający szczegółowe normy wykonania powyższych decyzji Ojca Świętego wchodzi w życie dnia 25 marca 2004 r.

mianował:

 

Ks. abpa Władysława ZIÓŁKA, dotychczasowego arcybiskupa łódzkiego, arcybiskupem metropolitą łódzkim.

 

Ks. bp. Jana TYRAWĘ, dotychczasowego biskupa pomocniczego w archidiecezji wrocławskiej, biskupem bydgoskim.

 

Ks. prof. dr. hab. Ignacego DECA, rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, biskupem świdnickim.

 

Warszawa, 24 lutego 2004 roku, godz. 12.00.

+ Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski

 

 

 

Dekret wykonawczy Nuncjatury

NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE N.10.720/04

DEKRET WYKONAWCZY

 

dotyczący decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II mających na celu dopełnienie reorganizacji struktur duszpastersko-administracyjnych podjętych bullą Totus Tuus Poloniae Populus – wydany z upoważnienia Stolicy Apostolskiej –

 

I.

1. Ojciec Święty Jan Paweł II – w duchu pasterskiej troski o wiernych Kościoła katolickiego w Polsce – podjął decyzje, o których mowa w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej N.10.710/04 z dnia 24 lutego 2004 r.

 

2. Niniejszy dekret i decyzje dotyczące zmian w strukturze duszpastersko-administracyjnej diecezji i prowincji kościelnych wchodzą w życie z dniem 25 marca 2004 r.

 

3. W związku z tym komunikat Nuncjatury Apostolskiej N.10.710/04 z dnia 24 lutego 2004 r. oraz niniejszy dekret wykonawczy winny być odczytane dnia 25 marca 2004 r. w obecności wiernych w kościołach katedralnych: archidiecezji łódzkiej oraz diecezji bydgoskiej, łowickiej i świdnickiej przez ich rządców osobiście lub przez delegata.

 

4. Tym samym wchodzą w życie zmiany granic archidiecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej i wrocławskiej oraz diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, legnickiej, pelplińskiej i włocławskiej.

 

5. Z publicznego odczytania dokumentów, o których mowa w n. 3, należy sporządzić protokół podpisany przez odczytującego i przynajmniej trzech kapłanów, a następnie przekazać go jak najszybciej do Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.

 

6. Dokumenty, o których mowa w n. 3, należy też odczytać w pozostałych kościołach archidiecezji łódzkiej, diecezji: bydgoskiej, łowickiej i świdnickiej, oraz w kościołach katedralnych: archidiecezji gnieźnieńskiej, poznańskiej i wrocławskiej, jak również diecezji: koszalińsko-kołobrzeskiej, legnickiej, pelplińskiej i włocławskiej w niedzielę 28 marca 2004 r., celem szerokiego poinformowania wiernych o dokonanych zmianach.

 

II.

7. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji bydgoskiej i świdnickiej przez ich biskupów diecezjalnych, pozostaną one pod jurysdykcją rządców odpowiednio: metropolii gnieźnieńskiej i wrocławskiej.

8. Kanoniczne objęcie nowych diecezji winno nastąpić w dniach od 25 marca do 3 kwietnia 2004 r.

 

III.

9. Ponadto z dniem 25 marca 2004 r.: 9.1. następuje ipso facto inkardynacja odpowiednio do diecezji bydgoskiej lub świdnickiej tych kapłanów diecezjalnych, którzy w dniu 23 lutego 2004 r. pełnili urzędowo powierzoną im posługę na terytorium, które weszło do nowo utworzonej diecezji;

 

9.2. inkardynacja kapłanów i diakonów zainteresowanych diecezji, którzy zgodnie z prawem przebywają poza granicami diecezji, w kraju lub zagranicą (nauka, praca naukowa lub duszpasterska itp.), następuje również ipso facto do nowej diecezji, jeżeli bezpośrednio przed wyjazdem pełnili urzędowo powierzoną posługę na terytorium, które weszło w skład nowej diecezji;

 

9.3. kapłani emeryci zainteresowanych diecezji są inkardynowani do diecezji macierzystej, chyba że wyrażą wolę przejścia do nowej diecezji w uzgodnieniu z biskupami tych diecezji;

 

9.4. przynależność diecezjalna diakonów i kleryków seminariów duchownych zainteresowanych diecezji ustalana jest zgodnie z miejscem ich urodzenia (alumni urodzeni na terytorium, które weszło w skład nowych diecezji, należą do tej diecezji);

 

9.5. sytuacje wyjątkowe można rozwiązywać w oparciu o przepisy kan. 267 i kan. 268 Kodeksu Prawa Kanonicznego;

 

9.6. akta personalne poszczególnych kapłanów, diakonów i kleryków, którzy zmienili przynależność diecezjalną, winny być przekazane do kurii biskupiej, zgodnie z ich nową przynależnością kanoniczną;

 

9.7. Poszczególne diecezje w nowych granicach stają się z dniem 25 marca 2004 r. pełnoprawnym właścicielem wszystkich diecezjalnych dóbr kościelnych znajdujących się na jej terenie w chwili ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w n. 1 niniejszego dekretu.

 

10. Zasady, o których mowa w n. 9 niniejszego dekretu, stosuje się analogicznie w istniejących wcześniej diecezjach, których granice zostały obecnie zmienione.

 

11. Kwestie nieobjęte normami niniejszego dekretu (np. korzystanie z seminarium macierzystej diecezji, wydziału teologicznego, sądu biskupiego, domu księży emerytów czy ewentualne sprawy personalne), należy rozwiązywać na drodze uzgodnień między zainteresowanymi biskupami diecezjalnymi.

 

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. Sporządzono w Warszawie dnia 24 lutego 2004 roku.

 

+ Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski

 

 

Bp Jan Tyrawa ordynariuszem nowej diecezji bydgoskiej

Warszawa, 24.02.2004

 

Ordynariuszem nowej diecezji bydgoskiej Papież ustanowił dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Jana Tyrawę. Urodzony przed 55 laty w Kuźnicach Świdnickich na Dolnym Śląsku, sakrę biskupią otrzymał mając 40 lat. W Konferencji Episkopatu Polski pełni szereg funkcji związanych zwłaszcza z mediami – jest między innymi członkiem Rady do spraw Środków Społecznego Przekazu.

 

„Dwa zasadnicze uczucia – mówi bp Jan Tyrawa – z jednej strony radość, satysfakcja i wdzięczność. Człowiek staje wobec nowych wyzwań, wobec nowej pracy, w nowym środowisku. I to niewątpliwie może cieszyć, radować. Natomiast druga myśl jest taka, że mimo wszystko żal opuszczać Wrocław. Mam nadzieję, że bardzo szybko Bydgoszcz stanie się dla mnie drugą ojczyzną, a nawet pierwszą, jeśli mogę tak powiedzieć. Za pośrednictwem Radia Watykańskiego najserdeczniej pozdrawiam swoich nowych wiernych, nowej diecezji bydgoskiej i życzę, żeby jej początek był jak najlepszy i by mogła się rozwijać”. Patronami nowej diecezji są: Matka Boża Pięknej Miłości i błogosławiony Michał Kozal.

 

Do godności katedry wyniesiony został dotychczasowy kościół farny świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. W skład diecezji weszło 12 dekanatów należących dotychczas do archidiecezji gnieźnieńskiej – z tego 5 w samej Bydgoszczy – oraz trzy dekanaty z diecezji pelplińskiej i jeden z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Diecezja bydgoska obejmuje tereny położone na północ i na południe od górnego biegu Noteci. Liczy prawie 600 tysięcy mieszkańców. W związku z utworzeniem nowego biskupstwa Papież zmienił granice archidiecezji gnieźnieńskiej. Do 21 pozostałych w niej dekanatów dołączył jeszcze po cztery z archidiecezji poznańskiej i diecezji włocławskiej. Arcybiskupstwo gnieźnieńskie liczy teraz blisko 700 tysięcy mieszkańców.

 

(rv/ua, © Radio Vaticana 2004)

 

 

 

Nowa archidiecezja i diecezje – od dziś stają się faktem

Warszawa, 25.03.2004

 

Dziś wchodzą w życie decyzje papieskie co do reorganizacji struktur duszpastersko-administracyjnych w Polsce. Jan Paweł II utworzył metropolię łódzką i dwie nowe diecezje – świdnicką oraz bydgoską. Wskutek powstania tej ostatniej zmieniły się w ponad 40 procentach granice archidiecezji gnieźnieńskiej.

 

W kościołach katedralnych w Łodzi, Bydgoszczy, Łowiczu i Świdnicy odczytywany jest w dniu dzisiejszym komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie oraz dekret wykonawczy dotyczący zmian terytorialnych i personalnych w Kościele w Polsce. Dokumenty te określają przynależność duchownych i kleryków do nowych diecezji i odnoszą się do dóbr kościelnych. Kapłani diecezjalni pracujący na terenie nowoutworzonych diecezji są inkardynowani (należą) z dniem dzisiejszym do tychże diecezji. To samo dotyczy duchownych przebywających poza granicami diecezji świdnickiej czy bydgoskiej w kraju lub zagranicą ze względu na naukę, pracę duszpasterską czy naukową. Księża emeryci są inkardynowani do macierzystej diecezji chyba, że wyrażą wolę przejścia do nowej diecezji. Co do diakonów i kleryków seminariów duchownych przynależność diecezjalna jest ustalana zgodnie z miejscem urodzenia. Poszczególne diecezje w nowych granicach stają się od dziś pełnoprawnymi właścicielami wszystkich diecezjalnych dóbr kościelnych znajdujących się na ich terenie. Biuro Prasowe Episkopatu Polski wraz z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego przygotowało podstawowe dane odnośnie do życia religijnego w nowych diecezjach.

 

Na stu zobowiązanych do uczestniczenia w Mszy św. czterdziestu sześciu w diecezji bydgoskiej i trzydziestu siedmiu w diecezji świdnickiej systematycznie uczestniczy w niedzielnych Mszach św. Mniej więcej co piąty diecezjanin bydgoski i co siódmy świdnicki regularnie przystępuje do Komunii św. Wyniki te plasują obie diecezje mniej więcej w połowie wśród wszystkich diecezji w Polsce. Biskupem bydgoskim został Jan Tyrawa, dotychczasowy sufragan we Wrocławiu. Diecezja ta obejmuje 144 parafii, pracuje w niej 363 duchownych wśród blisko 600 tys. wiernych. W dniu dzisiejszym we Wrocławiu sakrę biskupią przyjmie ks. prof. Ignacy Dec, pierwszy ordynariusz świdnicki. Będzie kierował 346 duchownymi; diecezja świdnicka składa się z 184 parafii, w których zamieszkuje blisko 700 tys. wiernych. Po reformie w archidiecezja gnieźnieńska liczy 684 tys. wiernych, poprzednio mieszkało na jej terenie blisko 1 mln wiernych. Nuncjatura Apostolska w Warszawie podkreśla w wydanym komunikacie, że wchodzące dziś w życie decyzje Ojca Świętego Jana Pawła II mają na celu dopełnienie reorganizacji struktur duszpastersko-administracyjnych podjętych bullą Totus Tuus Poloniae populus (Cały Twój lud w Polsce) z 1992 roku.

 

Od dnia dzisiejszego Kościół rzymskokatolicki w Polsce liczy 44 diecezje podzielone na 15 metropolii. Mapy nowych diecezji i dokumenty Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie dotyczące nowych diecezji można obejrzeć na stronach internetowych pod adresem www.episkopat.pl w dziale Informacje.

 

Ks. Józef Kloch rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 25 marca 2004 r. (jk, © BP KEP 2004)

print