Ksiądz kanonik Leszek Kroll oraz dr Mariusz Winiecki – to tegoroczni laureaci odznaczeni Honorowym Medalem im. ks. Jana Kleina. Jest on przyznawany m.in. za całokształt działalności w dziedzinie kultywowania tradycji regionalnych, publikacji związanych z regionem, znaczącego dotowania kultury na terenie gminy Szubin.

Tradycję wręczania medalu kontynuuje Szubińskie Towarzystwo Kulturalne. – Są to osoby nieprzeciętne. Ich wybór może być z pozoru zaskakujący. Jednak, według mnie, oddaje charakterystykę naszego środowiska, niezwykle twórczą, ambitną i aktywną – powiedział prezes towarzystwa Mirosław Rzeszowski.

Ksiądz kanonik Leszek Kroll jest proboszczem parafii św. Wita w Słupach od 1995 roku. Jego aktywność nie ogranicza się tylko do działań w wymiarze religijnym. To człowiek o niespożytych siłach w zakresie działalności społecznej i kulturalnej. Od początku dał się poznać jako człowiek wrażliwy na problemy mieszkańców. Zaktywizował parafian do działań w stowarzyszeniach. Dzięki niemu powstały m.in. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Parafialny Zespół Caritas, grupa wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Wspólnota, której przewodzi, obejmuje dziewięć wsi, z czego trzy są położone na dawnych terenach PGR, gdzie dostęp do dóbr kultury jest ograniczony. – Właściwymi adresatami tego medalu są ludzie z parafii w Słupach, którzy bardzo mocno wspierają moją pracę kapłańską i społeczną – powiedział ks. kanonik Leszek Kroll.

Doktor Mariusz Winiecki zasłużył się, prowadząc działalność badawczą nt. byłych obozów jenieckich w Szubinie. Zdobytą wiedzę upowszechniania na różne sposoby. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Instytucie Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Prowadzi także zajęcia na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania oraz Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej. Pracuje naukowo w zespole bioinżynierskim, zajmującym się projektowaniem i badaniem prototypowych ortopedycznych implantów dokostnych.

Autorem projektu medalu, odlanego z brązu, był artysta – plastyk  Henryk Wojtas z Szubina, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego awersie znalazło się m.in. popiersie ks. Kleina.

Jan Klein urodził się 21 września 1885 roku w Bydgoszczy. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 stycznia 1910 roku. W październiku 1918 roku objął urząd proboszcza w Solcu Kujawskim. 18 stycznia 1920 roku wojewoda pomorski mianował go na stanowisko komisarycznego burmistrza tego miasta. W latach 1921-1923 był archiwariuszem, a później kustoszem Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Zajął się ratowaniem, następnie opracowywaniem ocalałego księgozbioru biblioteki bernardynów bydgoskich. Następnie powierzono mu zorganizowanie Muzeum Miejskiego, które znalazło swoją siedzibę na Starym Rynku. W 1928 roku objął probostwo w Chomętowie k. Szubina. 5 listopada 1939 roku został aresztowany przez Niemców. Zmarł 27 maja 1940 roku w obozie koncentracyjnym w Oranienburgu-Sachsenhausen. Urnę z prochami kapłana pochowano na Cmentarzu Bohaterów na bydgoskim Wzgórzu Wolności.

Wręczenie medali miało miejsce 8 czerwca podczas specjalnej uroczystości w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie.

print