24 kandydatów z różnych wspólnot parafialnych diecezji bydgoskiej rozpoczęło 24 września przygotowania do pełnienia posług stałych lektora i akolity w zgromadzeniu liturgicznym.

Podczas Mszy Świętej w kościele św. Jadwigi Królowej w Bydgoszczy, przy którym mieści się Centrum Formacji Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej, kandydaci wraz ze swoimi rodzinami, modlili się o dojrzałe rozeznanie misji w Kościele, z którą wiąże się podjęcie liturgicznej posługi w sposób stały. – Ustanowieni lektorzy i akolici tym różną się od ministrantów słowa Bożego i nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, że zobowiązują się do wykonywania powierzonych im posług, w odpowiedzi na rozeznane powołanie. Żyją najczęściej w małżeństwie, rodzinie, dążąc do chrześcijańskiej doskonałości – tłumaczy dyrektor centrum ks. Karol Rawicz-Kostro.

Liturgiczne posługi lektora i akolity w diecezji przyjmowali dotąd kandydaci do sakramentu święceń. Jednak biskup bydgoski 26 lutego tego roku zatwierdził specjalne „Zasady wykonywania posług lektora i akolity w diecezji bydgoskiej” i mianował delegata ks. Karola Rawicza-Kostro, jako odpowiedzialnego za przygotowanie mężczyzn do podjęcia tych posług przez tych, którzy żyjąc w świecie, w sposób szczególny będą świadczyć o Chrystusie i Jego Kościele. Został również powołany zespół formatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg przygotowań do posług stałych. W jego skład wchodzą: ks. dr Mateusz Nowak oraz ks. Michał Borowski. – Poczułem w sercu, że jest to dalszy etap mojego rozwoju duchowego i służby w Kościele. Dzięki uczestnictwu w studium mogę lepiej poznać liturgie, posługę przy ołtarzu  i dawać świadectwo służby moim córkom . Dar bycia akolitą jest też olbrzymią łaską dla mnie i mojej żony Aleksandry, dla naszego małżeństwa i rodziny – powiedział kandydat Leszek Mróz z parafii Matki Bożej Fatimskiej w Bydgoszczy.

Zgodnie w „Instrukcją Episkopatu w sprawie udzielania posługi lektora i akolity świeckim mężczyznom” z 2 października 2007 roku, ustanowionymi do pełnienia na stałe posług liturgicznych mogą być mężczyźni, którzy ukończyli 25. rok życia (bądź wcześniej w przypadku posługi lektora) i odznaczają się wzorowym życiem moralnym, apostolskim oddaniem, bezinteresownością, szczerą pobożnością i gorliwym życiem sakramentalnym oraz szczególnym umiłowaniem Pisma Świętego i Eucharystii.

Kandydaci przez pierwszy semestr formacji, nazwany czasem propedeutycznym, rozeznawać będą powołanie do pełnienia tej szczególnej misji w Kościele, a następnie rozpoczną dwuletnie studium przygotowawcze, określone przez „Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej”, jako przygotowanie do wykonywania przez nich posług. Niektórzy z kandydatów, którzy odbyli wcześniej swoją formację intelektualną i duchową, będą mogli być ustanowieni do posługi nieco wcześniej.

Kandydaci do posług stałych pochodzą ze wspólnot parafialnych: św. Marcina i Mikołaja, Matki Boskiej Królowej Męczenników, Świętych Polskich Braci Męczenników, NMP Królowej Polski, św. Jadwigi Królowej, św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty, Matki Bożej Fatimskiej, św. Marka, NMP z Góry Karmel, św. Józefa, Świętej Trójcy w Bydgoszczy, św. Stanisława Kostki w Strzelcach Górnych, św. Brata Alberta Chmielowskiego w Występnie, św. Mikołaja w Łabiszynie, św. Michała Archanioła w Kcyni, św. Kazimierza w Łochowie, Wniebowzięcia NMP w Przyłękach, Wniebowzięcia NMP w Złotowie i św. Piotra i Pawła Apostołów w Złotowie.

Oprac. MJ
Zdjęcia: Agata Hutek

print