tel. (52) 366 98 01|rzecznik@diecezja.bydgoszcz.pl

KSM

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Bydgoskiej zrzesza młodych ludzi w wieku od 12 do 30 lat, pragnących twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. KSM to także najlepszy sposób, by odnaleźć swoje miejsce nie tylko w grupie rówieśników w szkole bądź parafii, ale w stowarzyszeniu, tworzącym w Polsce jedną, wielką rodzinę. Rodzinę ludzi młodych, gotowych całym swoim życiem „służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie”. Obecny czas w którym zaciera się wiele fundamentalnych [...]

04/10/21|

Grupy Modlitwy św. Ojca Pio

Ojciec Pio mówił o grupach, że są szkołami wiary, uczą jak otwierać się na łaski Boże i nie tracić tego, czym Pan nas hojnie obdarza. Powstały w San Giovanni Rotondo jako odpowiedź stygmatyka na apel papieża Piusa XII o modlitwę za pokój, o rychłe zakończenie II wojny światowej. „Zakasajmy rękawy. Weźmy się do roboty. Jako [...]

28/08/19|

Apostolat Maryjny – Stowarzyszenie Cudownego Medalika

W 1980 roku z okazji 150. rocznicy objawień Najświętszej  Maryi Panny siostrze Katarzynie Laboure z klasztoru przy Rue du Bac w Paryżu, ks. prof. Teofil Herrmann ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ożywił dawne Stowarzyszenie Cudownego Medalika, działające na terenach Galicji, jako Apostolat Maryjny.   Podstawowym zadaniem Apostoła Maryjnego jest gorliwe uczestnictwo w realizacji podjętego przez Kościół [...]

29/09/14|

Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Fundacja KEP „Dzieło Nowego Tysiąclecia" www.dzielo.pl W dniach 1-30 września trwa nabór do programu stypendialnego, według kryteriów i procedury zamieszczonej poniżej. Stypendium Fundacji Do programu stypendialnego w Diecezji Bydgoskiej mogą zostać włączeni tylko uczniowie gimnazjów. Stypendium wypłacane jest począwszy od miesiąca przyznania do czerwca bieżącego roku szkolnego. Po zakończeniu roku szkolnego, uczeń rozlicza się z [...]

26/08/13|

III Zakon Franciszkański – Zakon Świeckich (Ordo Franciscanum Saecularis) Prowincja Poznańska

Początki Zakonu sięgają r. 1221, w którym św. Franciszek zaproponował świeckim nową formę życia Ewangelią nazywając ich „Braćmi i Siostrami od Pokuty". Zakon odrodził Ojciec Św. Paweł VI zatwierdzając Reguły. Franciszkanie świeccy (tercjarze), żyjąc w łączności z Kościołem i w posłuszeństwie papieżowi, stawiają sobie za cel dążenie do doskonałości chrześcijańskiej na wzór św. Franciszka, żyjąc [...]

26/11/12|

Towarzystwo Świętego Wojciecha Region Bydgoski

Stowarzyszenie mężczyzn, tradycjami sięgające założonej w r. 1882 Straży Świętego Wojciecha. Po II wojnie światowej erygowane w 1990 r. w Gnieźnie przez Prymasa ks. kard. Józefa Glempa. W Diecezji Bydgoskiej, jako Region Bydgoski Towarzystwa działa od r. 20004 na podstawie dekretu Ordynariusza Bydgoskiego, ks. bp. Jana Tyrawy. Bracia szerzą kult św. Wojciecha, pogłębiają formację religijną [...]

26/11/12|

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Oddział Bydgoszcz

Zostało założone w r. 1922, aby poprzez promocję Uniwersytetu częściowo oprzeć jego utrzymanie na społecznym mecenacie. Uniwersytet, korzystając od 1991 r. z dotacji państwowych, nadal potrzebuje wsparcia Przyjaciół w kraju i zagranicą, bez których życzliwości nie mógłby normalnie funkcjonować. Do Towarzystwa należy w Diecezji Bydgoskiej około 1500 członków. W 23. bydgoskich parafiach działają asystenci księdza [...]

26/11/12|

Świecki Zakon Karmelitów Bosych pw. Matki Bożej Pięknej Miłości w Bydgoszczy

Świecka wspólnota prowincji warszawskiej Zakonu Karmelitów Bosych stanowiąca integralną jego część. Pogłębiając swoje chrześcijańskie zobowiązanie otrzymane na chrzcie św., członkowie wspólnoty uczestniczą w tym samym charyzmacie, w tych samych dobrach duchowych, z tym samym powołaniem do świętości i z tą samą misją apostolską, co członkowie konsekrowani. Wspólnota istnieje przy Par. Katedralnej św. Marcina i św. [...]

26/11/12|

Stowarzyszenie Wspólnota Duchowa „Iskierki”

Celem Stowarzyszenia założonego w r. 1990 jest niesienie pomocy ludziom niepełnosprawnym, ubogim, zagubionym w codziennej rzeczywistości, samotnym, wszystkim potrzebującym wsparcia zarówno fizycznego jak i psychicznego. Prowadząc od 5. lat własną placówkę „Dom Serca", Stowarzyszenie sprawuje funkcje opiekuńcze, kompensacyjne oraz wychowawcze, tworząc warunki do rozwoju moralnego i społecznego podopiecznych. W siedzibie Stowarzyszenia porad prawnych udzielają prawnik [...]

26/11/12|

Stowarzyszenie Wspierania Powołań

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność w 1993 r.; w Diecezji Bydgoskiej umocowane przez ks. bp. Jana Tyrawę w r. 2007. Do zasadniczych, członkowskich zadań statutowych należą: pogłębianie formacji chrześcijańskiej, modlitwa o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne, działanie apostolskie, przyczyniające się do szerzenia wśród wiernych odpowiedzialności za sprawę powołań do życia konsekrowanego. W Diecezji dział 40 [...]

26/11/12|