Szanowni Państwo,

dnia 27.07.2017 r. dokonany został wybór Wykonawcy prac konserwatorskich i robót budowlanych projektu pn. „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji
Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”

Informacje dot. przeprowadzonej oceny ofert zostały ujęte w poniższym pliku.

Wyniki postępowania

 

Szanowni Państwo,

dnia 16.06.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w ramach projektu pn. „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”

Szczegółowy opis zmian został wskazany w załączonym dokumencie pn. Modyfikacja zapytania ofertowego – opis zmian z dnia 16.06.2017 r.

Obowiązują dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 

Szanowni Państwo,

dnia 09.06.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w ramach projektu pn. „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”

Szczegółowy opis zmian został wskazany w załączonym dokumencie pn. Modyfikacja zapytania ofertowego – opis zmian z dnia 08.06.2017 r.

Obowiązują dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 

Szanowni Państwo,

dnia 24.05.2017 r. dokonano modyfikacji treści zapytania ofertowego dotyczącego wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych w ramach projektu pn. „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”

Szczegółowy opis zmian został wskazany w załączonym dokumencie pn. Modyfikacja zapytania ofertowego – opis zmian z dnia 24.05.2017 r.

Obowiązują dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

„Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków”

Projekt pt.: „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków” realizowany jest przez trzynaście podmiotów, w tym Diecezję Bydgoską – Partnera Wiodącego oraz dwanaście parafii znajdujących się na obszarze Diecezji Bydgoskiej na ziemiach województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace renowacyjne i konserwatorskie drewnianych zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie kościołów oraz roboty budowlane w pięciu kościołach, których głównym celem jest przede wszystkim przeciwdziałanie negatywnemu wpływowi czasu, ochrona dziedzictwa kulturowego oraz rozwój zasobów kultury. Prócz realizacji ww. działań oraz działań edukacyjno-kulturalnych takich jak: koncerty organowe, rajdy rowerowe, wystawy fotograficzne, a także plenery malarskie projekt zakłada również stworzenie wirtualnego szlaku drewnianych zabytków, mobilnego przewodnika turystycznego w formie aplikacji na telefony i tablety oraz zastosowanie rozwiązań skierowanych do osób niewidomych i niedowidzących. Wyżej wymienione działania pozwolą na realizację celów pośrednich projektu, takich jak:

• wzrost liczby odwiedzin i osób korzystających w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego stanowiących również atrakcje turystyczne,
• ułatwienie dostępu do obiektów osobom niepełnosprawnym,
• wpływ na postrzeganie regionu jako atrakcyjnego turystycznie,
• zwiększenie konkurencyjności regionalnej.

Zaplanowane do realizacji działania przyczynią się do zachowania i utrwalenia dziedzictwa historyczno-kulturalnego w skali ponadlokalnej jak również wpłyną na wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru Diecezji Bydgoskiej.

Całkowita wartość projektu: 15 724 200,43 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 13 365 570,36 PLN

 

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu pn. „Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków” ogłaszamy zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac konserwatorskich i robót budowlanych.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godziny 9.00 do godziny 13.00:

od dnia 02.05.2017 r. do dnia 19.06.2017 r.

Ofertę należy złożyć w wersji papierowej na wzorach stanowiących załączniki do przedmiotowego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego tj.

Diecezja Bydgoska

ks. Tadeusza Malczewskiego 1

85-104 Bydgoszcz

Dokumenty dotyczące niniejszego postępowania dostępne są do pobrania poniżej.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości

W związku z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji PO IiŚ 2014-2020 lub podmiotów realizujących projekty.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci